Odrzucenie spadku

Zapoznaj się z naszymi poradami 

Prawo cywilne

Odrzucenie spadku na czym polega

W polskim prawie spadkowym spadkobranie nie jest do końca automatyczne. Z chwilą otwarcia spadku spadkobierca wstępuje w ogół praw i obowiązków majątkowych spadkodawcy, ale nie nabywa definitywnie spadku. Ostateczne przyjęcie lub odrzucenie spadku zależy od woli spadkobiercy, nie można przecież nikogo zmusić do przyjęcia spadku. Spadkobierca może, zatem zdecydować się na jedno z możliwych rozwiązań:

1. może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe (proste przyjęcie spadku);

2. może przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe (przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza);

3. może odrzucić spadek.

Każde z powyższych rozwiązań wymaga złożenia odpowiedniego oświadczenia woli przez spadkobiercę. Spadkobierca może zdecydować się na odrzucenie spadku ze względu na przyczyny natury emocjonalnej (chowa urazę do spadkodawcy i nie chce po nim dziedziczyć) lub ekonomicznej (przyjęcie spadku może okazać się nieopłacalne po przekalkulowaniu kosztów, biorąc pod uwagę np. względy natury podatkowej).

Odrzucenie spadku jest jednostronną czynnością prawną, którą dochodzi do skutku przez złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku skutkuje zasadniczo brakiem uczestniczenia w dziedziczeniu spadku, który przysługiwałby osobie składającej oświadczenie

Attorney
Pobierz wniosek
Potrzebujesz wzór wniosku wejdź i pobierz

Oświadczenie o odrzuceniu spadku należy złożyć, ponieważ z chwilą śmierci spadkodawcy spadkobierca nabywa spadek z mocy prawa bez podejmowania jakichkolwiek czynności. Spadek nabywają osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego lub dziedziczenia testamentowego, zaś oświadczenie o przyjęciu albo odrzuceniu spadku mogą złożyć osoby powołane do spadku niezależnie od tytułu prawnego – z ustawy lub z testamentu.

Jak już wspomniałem wyżej, z chwilą śmierci spadkodawcy spadkobierca wstępuje w ogół praw i obowiązków majątkowych spadkobiercy, ale nabycie spadku w chwili śmierci spadku nie ma jednak charakteru ostatecznego. Skutek nabycia spadku może uchylić właśnie oświadczenie o odrzuceniu spadku złożone w toku odpowiedniego postępowania spadkowego lub przed notariuszem.

Do chwili przyjęcia lub odrzucenia spadku:

  1. spadkobierca ponosi on odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku;
  2. spadkobierca nie może zbyć spadku oraz udziału w spadku;
  3. spadkobierca nie może uzyskać postanowienia o sądowego stwierdzeniu nabycia spadku.

Co ważne raz złożonego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie można odwołać. Możliwe jest co prawda uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia, jeżeli zostało ono złożone pod wpływem błędu lub groźby. Złożenie takiego oświadczenia wymaga każdorazowego zatwierdzenia przez sąd.

Prawo cywilne

Kto może odrzucić spadek

Oświadczenie o odrzuceniu spadku mogą złożyć wszyscy spadkobiercy niezależnie od tego czy zostali oni powołani do dziedziczenia z ustawy czy z testamentu.

Spadkobierca składający oświadczenie o odrzuceniu spadku musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby pozbawione pełnej zdolności do czynności prawnych jak również małoletni i osoby o ograniczonej zdolności prawnej składają oświadczenie o odrzuceniu spadku przez przedstawiciela ustawowego.

Dla ważności czynności dokonanej przez przedstawiciela ustawowego konieczna jest uprzednia zgoda sądu opiekuńczego. Odrzucenie spadku dokonane bez zgody sądu lub z następczą zgodą sądu jest bezwzględnie nieważne.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi również mogą odrzucić spadek działając przez swoje umocowane organy – np. zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przyjmuje się, że także fundacja nie może odrzucić przysługującego jej spadku, ponieważ przeczyłoby to istocie powołania fundacji.

Odrzucenie spadku nie jest możliwe w przypadku spadkobierców koniecznych, to jest gminy ostatniego miejsca stałego pobytu spadkodawcy lub Skarbu Państwa. Przyjmuje się jednak, że podmioty te mogą nabyć spadek jedynie z dobrodziejstwem inwentarza, a więc z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe

Prawo

W jakim terminie można odrzucić spadek?

W poprzednim wpisie odpowiedziałem pokrótce na pytanie co to jest odrzucenie spadku. Jedną z najważniejszych rzeczy dla skutecznego odrzucenia spadku jest złożenie oświadczenia w przedmiocie odrzucenia spadku w odpowiednim terminie. W tym wpisie przedstawię Ci kilka przydatnych informacji na temat terminu do złożenia interesującego nas oświadczenia.
Termin ten jest ściśle określony w kodeksie cywilnym i wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Termin ten wynosi 6 miesięcy tak dla spadkobiercy testamentowego, jak i dla spadkobiercy powołanego do dziedziczenia na podstawie dziedziczenia ustawowego. Aby rozpoczął się bieg analizowanego terminu spadkobierca nie musi uświadamiać sobie tego, że termin ten rozpoczął swój bieg. Dla rozpoczęcia biegu dostateczna będzie świadomość informacji uzasadniających powołanie do spadku z ustawy lub na podstawie testamentu.

Kiedy termin zacznie biec dla spadkobiercy ustawowego? Zazwyczaj za ten dzień uznaje się dzień powzięcia wiadomości o śmierci spadkodawcy lub o istnieniu związków rodzinnych ze spadkodawcą (gdyby w chwili śmierci spadkodawca nie zdawał sobie z tego sprawy). Sytuacja nie jest jednak taka prosta jak mogłaby się wydawać. Może przecież wystąpić sytuacja, w której osoba teoretycznie powołana do dziedziczenia z mocy przepisów prawa spadkowego do dziedziczenia ostatecznie nie dojdzie, na przykład wtedy kiedy spadek odrzuci. W takiej sytuacji dla spadkobiercy dziedziczącego w dalszej kolejności istotna będzie powzięcia wiedzy o braku dziedziczenia przez osoby powołane do dziedziczenia wcześniej, będzie to związane z rezultatami postępowania spadkowego prowadzonego przez te osoby – na przykład postępowania o odrzuceni spadku.

Sytuacja nie jest także jednoznaczna w przypadku osoby dziedziczącej na podstawie testamentu. Termin do odrzucenia spadku rozpocznie swój bieg wobec takiej osoby na przykład z chwilą dowiedzenia się przez tą osobę o istnieniu testamentu.

Wzór wniosku o odrzucenie spadku

Wzór wniosku o odrzucenie spadku

W poprzednim wpisie przedstawiłem Ci wzór notarialnego oświadczenia o odrzuceniu spadku. Oprócz możliwości odrzucenia spadku u notariusza, odrzucenie spadku możliwe jest także w sądzie, w

Czytaj więcej »
Wzór wniosku o odrzucenie spadku

Wzór wniosku o odrzucenie spadku

W poprzednim wpisie przedstawiłem Ci wzór notarialnego oświadczenia o odrzuceniu spadku. Oprócz możliwości odrzucenia spadku u notariusza, odrzucenie spadku możliwe jest także w sądzie, w

Czytaj więcej »
Skutki odrzucenia spadku

Skutki odrzucenia spadku

Spadkobierca, który odrzucił spadek zostaje wyłączony z dziedziczenia tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Osoba taka nie będzie zatem odpowiedzialna ani za jakiekolwiek długi spadkowe i

Czytaj więcej »
Serwis internetowy stworzony został z myślą o każdym użytkowniku szukającym najkorzystniejszych ofert i kuponów sklepowych, usług , produktów,  czy gier. Na powyższej stronie regularnie aktualizowane są bieżące oferty promocyjne operatorów, oraz pakiety usług innych firm konkursowych. Tylko w tym serwisie znajdziesz zawsze aktualne pakiety dla rodzin, usług biznesowych, oraz oferty promocyjne. Przeczytać możesz również artykuły o najciekawszych nowinkach technologicznych i promocyjnych, oraz wszelkich usługach oferowanych przez dostawców i reklamodawców. Serwis Kupon sklep promocje nie jest własnością, ani pod patronatem żadnego z marketów czy operatorów. Wszelkie zamieszczone pod tym adresem informacje, oraz elementy graficzne nie mają nic wspólnego z operatorem czy sklepem , marketem. Ponadto żadna firma operatorska nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tu treści, oraz grafiki, a także wystawione tu opinie o produktach czy firmach. Serwis działa na zasadzie programu affilacyjnego i promującego produkty oraz serwisy partnerskie. Wszelkie reklamacje związane z działaniem powyższego serwisu internetowego należy składać do operatora serwisu. Serwis jest front entem reklamowym systemu affilacyjnego mylead – Właściciel serwisu oraz administrator domeny nie ponosi odpowiedzialności za skutki dalszej rejestracji w serwisach reklamodawcy. Tak i nie jest administratorem danych podanych dla reklamodawcy. Jeśli jesteś zainteresowany reklamowaniem produktu zgłoś się do systemu affilacyjnego KLIKNIJ TUTAJ
Najnowsze komentarze